GAZDAGRÉT APP ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
1. A SZERZŐDÉS HATÁLYA
1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) kiterjednek az App Hungary Kft.
(székhelye és postacím: 1118 Budapest, Rétköz u 15. cégjegyzékszám: 01-09-195965
e-mail címe: gazdagret@apphungary.hu; képvisel: Péntek Zsolt; telefonszáma:
+3620.6677.667) mint üzemeltető („Üzemeltető") által üzemeltetett Gazdagrét App
elnevezésű applikáción való regisztrációra és az applikáción keresztül igénybe vehető
szolgáltatások rendjére, a Felhasználók által követendő magatartási szabályokra.
1.2. Jelen ÁSZF 2016.augusztus 9. napjától hatályos.
1.3. Felhasználó az Applikáció minden látogatója, idénybevevője, regisztrálója. A
Felhasználó az Applikáció használatával jelen ÁSZF-et feltétlen nélkül elfogadja.
2. TARTALOMÉRT VALÓ FELELŐSSÉG
2.1. Minden feltöltött és rendelkezésre bocsátott tartalomért kizárólag a Felhasználó tartozik
felelősséggel. Üzemeltető nem köteles vizsgálni a feltölteni kívánt tartalmak
jogszerűségét, viszont jelen ÁSZF-be ütközés esetén jogosult megtagadni azok
nyilvánosságra hozatalát.
2.2. A feltöltött tartalomért az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel. Abban a nem várt
esetben, amennyiben a fentiek ellenére jogerős, Üzemeltető felelősségét megállapító
bírósági határozat születik, az Üzemeltető jogosult Felhasználótól követelni a felmerült
kárát.
2.3. A feltöltött tartalom
a) nem sértheti más szellemi tulajdonjogát;
b) nem tartalmazhat vírust, trójai falovat vagy más ártalmas fájlt, szofvert,
programkódot;
c) nem lehet pornográf vagy erőszakos jellegű;
d) nem vezetheti félre, tévesztheti meg a látogató semmilyen értelemben;
e) nem reklámozható spam, vagy más engedély nélküli úton.
3. INFORMÁCIÓK TITKOSSÁGA
3.1. A felek kötelezettséget vállalnak arra nézve, hogy a szerződés teljesítése során
tudomásukra jutott minden olyan információt, ismeretet, eljárást, megoldást, amely a
másik fél és az annak érdekkörébe tartozó a márkaépítés megvalósításában
zreműkö más társaságok üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, gazdálkodására
vonatkozik, illetve minden olyan információt, amelyet a másik fél üzleti titoknak
minősít, vagy jogosan annak tekinthet szintén üzleti titokként kötelesek kezelni.
3.2. Az üzleti titkot képező információkat a felek jelen ÁSZF-ből eredő jogviszonyának
fennállása és esetleges megszűnése esetén sem jogosultak harmadik személynek a
tudomására hozni, publikálni, avagy bármely más módon hasznosítani, a másik fél és
az annak érdekkörébe tartozó más társaságok érdekei ellenkező felhasználni. Az ezen
kötelezettségeit megsértő fél teljes anyagi felelősséggel tartozik a polgári jog szabályai
szerint.
4. ADATKEZELÉS
4.1. A Felhasználó magára nézve telezőnek ismeri el az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.
4.2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait, illetve a megrendelés
teljesítése során birtokába jutott adatokat az Üzemeltető a vonatkozó jogszabályok
keretein belül saját nyilvántartásába, kimutatásaiban felhasználja, jelen szerződés
teljesítése érdekében, illetve az Üzemeltető jogainak érvényesítése illetve
kötelezettségeinek teljesítése érdekében megismerje, másolja és kezelje, illetve a
Üzemeltető az őt megillető követelések érvényesítése érdekében harmadik személynek
átadja.
5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
5.1. Az Üzemeltető működésével és szolgáltatásával kapcsolatban felmerült bármely
probléma esetén panaszt előterjeszteni az ügyvezetőnél lehet a fent megjelölt e-mail
címen.
5.2. Bármely adatbeviteli hibát a Felhasználó a gazdagret@apphungary.hu címen jelezhet
Üzemeltető felé.
5.3. Jelen ÁSZF az Üzemeltető által kibocsátott újabb Általános Szerződési Feltételek
Budapest, 2016. augusztus 10.
képviseli: Péntek Zsolt ügyvezető